از دوستان ورزشی که در روز یک شنبه ۲۵اسفندماه از ساعت ده صبح الی ۶عصر کمک رسان ما در امر کودپاشی و زدن علف های هرز چمن ورزشی بیدخت بودند کمال تشکر را داریم. اقایان  زاهدی ،مهدی دهمرده  رحمت الله کاظمی و نیکخواه و نیز تشکر ویژه از دانش آموزان دبستان شید رفیعی بیدخت و […]