با توجه به فعالیت های زحمتکش ورزش بیدخت در امسا ل و   در سالیان قبل ، بر آن شدیم که گپ خودمانی با آقای نیکخواه داشته باشیم .  لذا در یک فرصت که ایشان به آبیاری چمن ورزشی می پرداختند وقت را غنیمت شمرده و چند دقیقه ای با ایشان در دفتر تربیت بدنی […]