آموزشگاه انقلاب بیدخت در راستای نشاط و شادابی دانش آموزان و پویایی ساعات اموزشی مسابقات ورزشی بومی محلی برگزار نمود . در این مسابقات دانش آموزان در رقابت های متنوع ورزشی در چمن مصنوعی آموزشگاه رضوان با یکدیگر به رقابت پرداختند. این مسابقات در راستای ارج نهادن به بزرگان شهر بیدخت و نظر به حمایت […]