تربیت بدنی بیدخت نیز در فصل بهار خود را بهاری نموده است . در ادامه تصاویری از حال و هوای تربیت بدنی در فصل بهار خواهید دید.