هیئت فوتبال شهرستان دوره داوری درجه ۳ فوتبال را برگزار می نماید . متقاضیان می تواند به اداره ورزش و جوانان گناباد مراجعه نمایند .