تربیت  بدنی بیدخت در نظر دارد با همکاری هیئت همگانی شهرستان پیاده رویی همگانی برگزار نماید . این پیاده روی در روز جمعه ۲۳ اسفند ماه در ساعت ۳۰ ۷ برگزار خواهد شد . لذا نهادها و دیگر ورزشکاران و هنرمندان بیدختی که برنامه خاصی برای اجرا در پایان مراسم  می توانند اجرا نمایند برای […]