با توجه به نامه ارسالی هیئت شنای شهرستان برنامه کاری استخر آزادی گناباددر ایام نوروز به شرح زیر می باشد . ضمنا مسئولان هیئت ها با هماهنگی تربیت بدنی بیدخت می توانندبه صورت نیم بها ورزشکاران تحت حمایت خود را به این مجموعه معرفی نمایند. آغازبکاراستخرازادی
 ازچهارشنبه ۶فروردین آقایان
رو زهای زوج و جمعه ۱۶تا۲۰ 
بانوان
روزهای […]