ترم اولیه بسیاری کلاسها با ۱۴ جلسه در هفته اول مرداد به پایان رسیده و ترم دوم برخی رشته ها در صورت تکمیل لیست متقاضیان از ۱۰ مردادماه مجددا اغاز می شود . اطلاعات بیشتر   ۵۷۳۳۳۶۳۶  و ۰۹۱۵۹۳۴۰۸۹۱