مطابق اطلاعیه های قبلی در خصوص برگزاری کلاسی های داوری درجه ۳ کبدی این دوره با یک هفته تاخیر و در صورت به حد نصاب رسیدن متقاضی در جمعه این هفته ( ۱۰ / ۸ / ۹۳ ) در دو بخش خواهران و برادران به صورت مجزا برگزار خواهد شد .

علاقمندان برای نام نویسی به مسئول هیئت آقای هاشمی ( ۰۹۳۸۲۹۰۳۷۲۰ ) مراجعه نمایند .

روابط عمومی هیئت کبدی بیدخت