تمرینات کشتی ویژه  نوجوانان و جوانان در سالن کشتی بیدخت در روز های فرد از ساعت ۱۸الی ۲۰ برگزار می شود متقاضیان برای ثبت نام و اطلاعات بیشتر به آقای مهرداد زیبا ۰۹۳۳۵۵۴۹۳۴۱ مراجعه نمایند