کلاس آموزشی  فوتسال  ویژه دانش آموزان ابتدایی از اول دیماه در سالن بیدخت آغاز شده است. این کلاس ها با همکاری کانون غدیر بیدخت و به مربیگری آقای احسان حسینی در روز های یک شنبه و سه شنبه ساعت ۱۵ الی ۳۰ ۱۶ برگزار می شود .

با توجه به تکمیل ظرفیت کلاس در صورت به حد نصاب رسیدن گروه دیگری نیز تشکیل خواهد شد

fotsaal