کلاسهایی که به حد نصاب رسیده اند در جدول زیر امده است سایر کلاسها در صورت تکمیل لیست  اطلاع رسانی خواهد شد .

ورزش و جوانان بیدخت