تربیت بدنی بیدخت با همکاری کانون غدیر دوره های آموزشی فوتبال و والیبال برگزار می کند . کلاسهای فوتبال در چمن ورزشی دکتر نقره در روزهای یک شنبه و چهارشنبه از ساعت ۳۰ ۷ صبح الی ۹ و والیبال در همان روزها و در ساعت ۹ الی ۳۰ ۱۰ برگزار می شود . متقاضیان برای حضور در کلاسها در ساعات مقرر به مربی دوره آقای نجف زاده مراجعه نمایند .

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدختDSC05122 DSC05121 DSC05124