مسابقات قویترین مردان بیدخت دیروز در حالی برگزار شد که بسیاری از دوستان خواستند با گرفتن چند عکس با بنر هیئت خود رخی نشان دهند .با دیدی از دیروز و جستجوی گزارش مسابقات امروز  در وبسایت ها به  موارد جالبی برخوردیم.

انچیزی که خیلی نمود داشت : مسئول محترم یک هیئت که حتی این مسابقات هیچ سنخیتی با هیئت نامبرده ندارد با درج خبر در اداره کل این بازیها راا زیر مجموعه هیئت بومی محلی   دانسته و از ان با نام مسابقات روستایی نام میبرد. بنده به نوبه خود از طرف تمامی همشهریان بیدختی از تربیت بدنی بیدخت تقاضای پیگیری این موضوع را داریم .

قضاوت با شما ….. (الف/)

Untitled

Untitled3

ghavitarin


  1. همه چی دون گفت:

    فک نکنم حتی یک قرون تربیت بدنی گناباد یا هیئت های گنابادی داده باشن
    چون اسپانسرهای نوشته شده همه بیدختی بودن + مدرسه امام علی