نظر به راه اندازی وب سایت هیئت فوتبال بیدخت از اول شهریور ماه ۱۳۹۳ تمامی فعالیتها و برنامه های هیئت فوتبال بیدخت در این سایت قابل دسترسی می باشد .

وب سایت :

http://football.beydokhtsport.ir/

هیئت فوتبال بیدخت

football