تکواندو کار بیدختی موفق به کسب مقام قهرمانی استان در ماده یوپ چاگی تعادلی در مسابقات هانمادانگ استان شدند، این مسابقات امروز در مشهد برگزار گردید که از تیم بیدخت تنها نماینده تیم بیدخت سرکار خانم کاظمی مقدم حضور داشتند و موفق شدند   مقام قهرمانی را کسب نمایند. این موفقیت را به ایشان و مربی محترم سرکار خانم صادقی پناه تبریک می گوییم.   ورزش و جوانان بیدخت