با توجه به برخی تنظیمات و انتقال سایت به میزبانی جدید

احتمال قطعی سایت و یا نمایش داده نشدن تصاویر وجود دارد

با تشکر از شما