هیئت کوهنوردی بیدخت بر طق برنامه هفتگی خود در روز جمعه اول بهمن جهت گرامیداشت هوای پاک به کوه های اشتران صعود نمودند .

ورزش و جوانان بیدخت