هیئت رزمی تربیت بدنی بیدخت برای تابستان ۹۳ ثبت نام کلاس های رزمی را آغاز کرده است.

متقاضیان می توانند به اداره ورزش و جوانان بیدخت مراجعه نمایند

مربی: خانم صادقی پناه

کلاس ها: روز های فرد ساعت ۴ الی ۵/۳۰