شروع تمرینات کشتی بیدخت

با توجه به انتقال تشک کشتی به سالن کوچک از هفته دوم مهرماه تمرینات این رشته با سابقه در شهر بیدخت زیر نظر هیئت کشتی شهرستان گناباد و بیدخت و زیر نظر مربی باسابقه آقای نیکخواه بعد از تطیلی چند ماهه از سر گرفته خواهد شد .

متقاضیان برای اطلاعات بیشتر با تربیت بدنی بیدخت ۷۳۳۳۶۳۶ و یا با اقای نیکخواه ۰۹۱۵۵۳۳۴۲۳۷تماس بگیریند