روز معلم بر تمامی زحمتکشان عرصه تعلیم و مردان و زنان رهروی پیامبر اسلام (ص) مبارک . 

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت