جهت برگزای مسابقات فصل جدید فوتسال استان خراسان روضی دوره تئوری و عملی پیش فصل داوران استان برگزار شد . در این دوره از هیئت فوتبال بیدخت اقایان صفری ، علی اکبری و هاشمی حضور داشتند .

ورزش و جوانان بیدخت