اخرین جلسه مسولین هیئت های ورزشی بیدخت در سال ۳ ۹ در روز یک شنبه ۲۴ اسفندماه در دفتر ورزش و جوانان بیدخت برگزار خواهد شد. در طول یک سال گذشته برنامه های متعدد ورزشی با همت هیئت های ورزشی و دیگر نهاد های بیدخت برگزار شد که با اسقبال همشهریان نیز مواجه گردید.

موضوعات جلسه

۱٫ ارائه گزارش فعالیت های هیئت ها در سال جاری

۲٫ ارائه برنامه های سال ۱۳۹۴

۳٫ طرح مشکلات و موانع ورزشی

۴٫ پیشنهادات جهت برنامه ریزی برنامه های ورزشی

۵٫ تقدیر از چهار هیئت فعال و مسولین ان در سال ۹۳

روابط عمومی ورزش و جوانان بیدخت