همچنین از شهرداری بیدخت به جهت در اختیار گذاشتن این پرژکتور قدردانی می نماید .

تربیت بدنی بیدخت از اداره برق شهر جناب آقای جمعه به دلیل همکاری در نصب پرژکتور روشنایی در جهت آبیاری در شب برای استادیوم ورزشی تشکر ویژه ای دارد .