اداره تربیت بدنی  مراتب تشکر و قدردانی خود را از خیر محترم (ع.ق ) در جهت اهدای یکدستگاه یخچال به ارزش هفت میلیون ریال به اداره تربیت بدنی بیدخت اعلام می دارد.

برچسب‌ها