در همایش ملی اورژانس کشور در مر کز همایش های رازی تهران در ۲۸ شهریور ماه از کشتی گیر موفق بیدخت و شاغل در اورژانس گناباد تجلیل شد. برای ایشان ارزوی سلامت و موفقیتهای  روافزون داریم.

photo_2016-09-18_18-54-26

ورزش و جوانان بیدخت


  1. م گفت:

    افرین بر بیدخت