ضمن پوزش به دلیل مشکلات بوجود آمده در سایت و قطع شدن  آن برای چند روز، با توجه به مشکلات بوجود آمده در کف پوش های سالن فوتسال و نیاز به تعمیر آن ، تعمیرات سالن از روز ۴ شنبه آغاز و تا شنبه عصر ادامه داشت .  در این مدت فاصله بوجود آمده در کفپوش ها که در برخی نقاط به ۳ سانتی متر میرسید برطرف شده و خط کشی میدان فوتسال و والیبال نیز انجام شد . هزینه این تعمیرات مبلغی در حدود ۴ میلیون از طرف پیمانکار تهرانی آقای خادم و آزادواری تعیین شده که ظرف مدت یک ماه باید تسویه گردد .

همچنین تشکر ویژه از آقایان محمدیان و کاظمی به دلیل همکاری در دیوار چینی دیوار تخریب شده پشت سالن و نیز تشکر از اقای مظفری و احمدی برای تعمیرات پکیج شوفاژسالن باید داشته باشیم .

در ادامه تصاویری از قبل و بعد از سالن فوتسال مشاهده می نمایید .

kaf kaf2 kaf3