دوست و برادر گرامی

جناب آقای دکتر شجیع 

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان تبریک عرض نموده و نظر به زمینه تحقیقاتی جنابعالی شاهد رشد و پرورش تحقیقات علمی و کاربردی در وزارت ورزش و جوانان که همگی از اساتید رشته تربیت بدنی می باشند ، خواهیم بود . 

2-22-3-94