جناب آقایان نیکخواه و عرب خزایی

موفقیت شما را در دوره باز آموزی داوری کشتی و کسب نمر قبولی در این دوره تبریک عرض می نماییم .

تربیت بدنی بیدخت