با مشارکت دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی گناباد  و ورزش و جوانان بیدخت دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی تحت قالب درس تربیت بدنی و ورزش در برنامه کوهنوردی شرکت کردند . این برنامه در ۲۷ اردیبشهت ماه در کوه دختر شوراب و با حضور ۸۳ دانشجو برگزار شد .

ورزش و جوانان بیدخت