بازی رده بندی بین تیم های نوغاب و شهید دوستدار راس ساعت۱۵

و دیدار فینال نیز بین تیم های کاخک و بهاباد راس ساعت۲۰

روز سه شنبه مورخ ۹۲/۶/۵ در محل سالن ورزشی بیدخت

بازی بهاباد و نوغاب با توجه به رای کمیته فنی مسابقات در شهرستان گناباد در روز دوشنبه ساعت ۱۹ برگزار خواهد شد.