در رز شنبه ۱۳ مهرماه شهردار محترم و اعضاء شورای اسلامی شهر بیدخت و مسئول تربیت بدنی با هماهنگی قبلی از گود باستانی غدیر بازدید به عمل آوردند . بعد از مرشد خوانی و انجام حرکات گود آقای قاسم زاده از تشریف فرمایی میهمانان و ورزشکاران گود تشکر نموده و در ادامه شهردار محترم آقای مهندس میر و ریاست محترم شورا آقای امینی بعد از درخواست نظرات

مسئولان گود به بیان نظرات خود در جهت همکاری تنگاتنگ با این گود پرداختند .

در پایان آقای شیرزاد امینی به نیابت از اعضاء شورا و شهرداری بیدخت هزینه سالیانه اجاره از سالن تربیت بدنی را متقبل شدند .

این برای دومین بار پیاپی می باشد که بازدید از گود  غدیر بیدخت انجام می پذیرد .

god1 god1 god2