تربیت بدنی بیدخت مراتب تشکر خود رااز خبرنگار محترم روزنامه خراسان جناب آقای صفری به جهت انعکاس مشکلات ورزش  بیدخت اعلام می دارد .

http://www.khorasannews.com/PDFNews.aspx?type=2&year=1393&month=1&day=27

khorasan