پیرو نامه ارسالی باشگاه فجر بیدخت مبنی بر اطلاع رسانی در وبسایت تربیت بدنی ، برنامه تمرینی این باشگاه به شرح ذیل می باشد .

Picture 062