کلیه علاقه مندان برای استفاده از چمن ورزشی مرحوم دکتر نقره

با مسئول مجموعه، جناب آقای نیکخواه تماس بگیرند