اردو منتخبین ژیمناستیک و طناب زنی در شهر کاخک در تاریخ ۲۰ شهریور برگزار شد.  این اردوی یک روزه با حضور  نو آموزان مقام اور مسابقات ژیمناستیک و طناب زنی استان در سال ۱۳۹۳ برگزار شد .

 منبع : هیئت ژیمناستیک شهرستان گناباد