روز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه نواموزان کلاس های ژیمناستیک از شهرستان گناباد در شهر بیدخت به مدت

ساعت به تمرین بر روی وسایل پرداختند . این نواموزان که در حدود ۳۰ نفر بودند بعد از خوش آمدگویی با نوآموزان بیدختی به تمرین پرداختند.