در روز شنبه ۲۷ آبان ماه چمن ورزشی مرحوم نقره توسط نیرو های تربیت بدنی بیدخت و گناباد آماده سازیی نسبی شد از همکاری افراد زیر به جهت این امر کمال تشکر و قدردانی را داریم:
آقایان :

شاهدوست ( جهت هماهنگی برای در اختیار گذاشتن ماشین چمن زنی استادیوم ازادی )

رضا نیکخواه

گرایلی
حسین زاده
علیرضا امینی (در اختیار گذاشتن وانت)
حمید مظفری(تعمیر و راه اندازی مجدد پمپ آب)

DSC_0013DSC_0019DSC_0017DSC_0023DSC_0030