شروع کلاسهای ورزشی تابستان۹۶ از شنبه ۲۰ خردادماه

۱-کلاسهای ژیمناستیک پسران روز های زوج ساعت ۶ الی ۷ عصر خانه ژیمناستیک بیدخت

۲- ژیمناستیک دختران روزهای زوج ساعت ۵ الی۶ عصر خانه ژیمناستیک بیدخت

۳- تکواندو دختران روزهای فرد ساعت ۱۶ الی ۱۷:۳۰ سالن شهید گلشن

۴-تکواندو پسران روزهای فرد ساعت ۵الی۶:۳۰ عصر سالن شهید خاکی

۵-جودو پسران روزهای زوج ساعت ۶الی ۷:۳۰ عصر سالن شهید خاکی

۶- تکواندو دختران روزهای زوج ساعت ۴ الی ۵:۳۰ عصر سالن شهید خاکی

((سایر کلاسها زمانیکه به حد نصاب رسد اطلاع رسانی خواهد شد))

ورزش و جوانان بیدخت

www.beydokhtsport.ir

۵۷۳۳۳۶۳۶