در آینده نزدیک

تربیت بدنی بیدخت با همکاری مسئولین محترم سالن قائم آل محمد در نظر دارند تا در صورت تایید نهایی این  کار باشگاه تنیس روی میز را در محل سالن قائم آل محمد تاسیس نمایند . لذا در صورت نهایی شدن و انتقال وسایل تنیس روی میز اطلاع رسانی از طریق نمایندگی بیدخت صورت خواهد گرفت .

امید است مراحل نهایی تا اواسط آذر ماه انجام گیرد .